Sermon on Exodus 12:1-28: “Memorial Day”

April 7, 2023

Tag: PM

Book: Exodus

Scripture: Exodus 12:1-28